top of page

Assemblée Générale 04/02/2024                     à Simon's Plaza

Generalversammlung

Super Location, gut Iessen, vill Memberen an super gut Stemmung…

Nai opstellung vum Comité, naie Presi!

—-> Let‘s go 2024

Photos Fernande Lopes

bottom of page